Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Bracia Be - charakterystyka
Carl Barks wymyślił Braci Be jako bandę złodziei często partaczących swoje kradzieże a mimo to będących głównym powodem zmartwinieniem wujka Sknerusa, bo w swojej działalności skupiają się na pieniądzach starego skąpca. Na scenę wkroczyli w WDCS 134 i odt±d nigdy nie zostawili Sknerusa w spokoju, dostarczaj±c mu niepokoju - a nam przyjemno¶ci.

Wygl±d:

Kiedy Bracia Be ukazali siê po raz pierwszy, wygl±dem przypominali psy my¶liwskie lub jamniki, od ktَrych przypuszczalnie dostali imiê (ang. Beagle Boys, Beagle oznacz jamnika lub psa my¶liwskiego). Wkrَtce ich wyd³u؟one pyski zniknê³y, przez co zaczêli bardziej przypominaو nied¼wiedzie ni؟ psy, jednak wci±؟ traktowani s± jako bohaterowie ze ¶wiata psَw.

Bracia Be nosz± czerwone swetry z logiem (BEAGLE BOYS), niebieskie spodnie i czapki - w niektَrych wersjach coloringu maj± pomaraٌczowe swetry, niekiedy te؟ ich czapki s± koloru zielonego - wszystko to wydaje siê byو jakim¶ rodzajem uniformu. Jest to naprawdê ca³kiem dziwne, z³odzieje zazwyczaj nie obnosz± siê ze swoim "fachem".

Wszyscy nosz± czarne maski, ktَre przypuszczalnie maj± ukrywaو ich to؟samo¶و ale z drugiej strony Bracia Be z jakiego¶ niezrozumia³ego powodu s± na tyle otwarci aby wszystkim pokazywaو swoje wiêzienne numery ktَre mo؟na zobaczyو jako (drewniany?) znak na ich klatce piersiowej.

Od U$42(The Case of the Sticky Money) znamy kolejny sposَb ich identyfikacji: kiedy p³ywaj± w basenie bez ubraٌ, widzimy, ؟e numery wiêzienne s± wytatuowane na ich cia³ach.

Bracia czêsto dzia³aj± w mniej lub bardziej oczywistych przebraniach ale nigdy nie usuwaj± czarnych masek. Wci±؟ pozostaj± nierozpoznani...

Cechy charakterystyczne:

Niew±tpliwie Barks widzia³ stworzony przez siebie gang jako jeden organizm bez cech indywidualnych dok³adnie tak samo jak Hyzio, Dyzio i Zyzio. Podobnie jak siostrzeٌcَw, ich rَwnie؟ trudno odrَ؟niو. Duٌskie wydawnictwo Egmont prَbowa³o kilku lat temu nadaو im rozrَ؟niaj±ce ich cechy osobowo¶ci ale skutek by³ w najlepszego wypadku nieprzydatny. Jednak؟e, kilka cecha charakterystycznych mo؟na wydedukowaو z komiksَw:

176-176 jest najg³upszy (dumber one) (FC1184 Mighty but Miserable).
176-860 dowodzi reszt± bandy (U$04 The Menehune Mystery).
176-761 jest dobrze poinformowany i wykszta³cony. Pisze dobrym angielskim i opanowa³ ؟eglarskie terminy co mo؟na zobaczyو w li¶cie S.O.S. (U$08 The Mysterious Stone Ray).
176-167 lubi suszone ¶liwki (U$08 The Mysterious Stone Ray i U$58 The Giant Robot Robbers).

Czê¶و z nich, co zaskakuj±ce, skoٌczy³a studia w rَ؟nych dziedzinach nauki takich jak Psychologia, Medycyna i Chemia.

Powi±zania rodzinne:

Bracia Be s± wiêcej ni؟ tylko cz³onkami du؟ej rodziny - s± rodzinnym klanem zorganizowanych przestêpcَw. Tak naprawdê to najokropniejszy gang z³odziei w ca³ym kraju (the most awful gang of crooks in the country)wed³ug Donalda w U$01 (Only a Poor old Man). Barks nie ujawni³ zbyt wielu informacji o ich rodowodzie - podobnie jak w przypadku pozosta³ych cz³onkَw kaczego uniwersum - a parê wskazَwek ktَrymi mo؟emy siê zaj±و, nie s± zbyt pomocne.
W osadzonym w przesz³o¶ci U$ GTD1 (The Fantastic River Race) spotykamy Blackheart Be (Brutalnego Benka), ktَry przypuszczalnie jest dziadkiem wspَ³czesnych Braci Be. Ale jak to mo؟liwe? W komiksie widzimy Sknerusa ju؟ jako starszego kaczora z bokobrodami, natykaj±cego siê na prawdopodobnie ojcَw jego pَ¼niejszych - byو mo؟e jeszcze nienarodzonych - przeciwnikَw, ale wiêzienne numery w tej historyjce s± identyczne z tymi z pَ¼niejszych czasَw, co oznacza³oby, ؟e ojcowie i synowie nosz± te same numery!
W tera¼niejszo¶ci rozgrywa siê akcja historii o Dziadku i Babci Be (Dziadek wystêpuje w historyjce, Babcia tylko jest wspomniana), ktَrzy mieli kryjَwkê dla paczki na dzia³ce o nazwie Sekcja 26 (U$21 The Money Well) a obraz Dziadka Be wisi na ¶cianie w kryjَwce wnukَw. Widzimy te؟ plakat brodatego Taty w U$01 (Only a poor, old Man). Ale czyim jest on ojcem? Mo؟na mieو w±tpliwo¶ci, kiedy 176-831 opuszczaj±c kabinê by pَj¶و ³owiو w pobliskim jeziorze oznajmia: Tam by³y pstr±gi kiedy by³em dzieckiem.( There used to be trout in there when I was a kid) To mog³oby sugerowaو, ؟e Bracia Be maj± wiêcej ni؟ jednego ojca (i powinni mieو skoro jest ich wiêcej ni؟ trzydziestu!). Je؟eli tak to siê przedstawia, dlaczego wiêc wszyscy wygl±daj± jak identyczni bli¼niacy?
(U$21 The Money Well)
(U$01 Only Old Poor Man)

Przesz³o¶و:

W U$ GTD1 (The Fantastic River Race) dowiadujemy siê siê o tacie ( Blackheart Beagle) - domniemanym dziadku wspَ³czesnych Braci Be, ؟e prowadzi uczciwe(!) ؟ycie jako kapitan parowca wspomagany przez swoich trzech synَw.
Wiemy te؟, ؟e Dziadek i Babcia Be maj± kryjَwkê dla bandy poza Kaczogrodem (U$21 The Money Well). Wspomniany dziadek nosi wiêzienny numer 186-802 i by³by dziadkiem Braci ze strony ich matki.Wed³ug wiêziennych numerَw w historiach Barksa, musi byو przynajmniej 36 Braci Be!Miejmy nadziejê - przynajmniej dla dobra babci - ؟e Bracia Be maj± kilku rَ؟nych dziadkَw (i babو)!
Zadziwiaj±ce mo؟e wydawaو siê, ؟e Bracia Be parali siê rَwnie؟ uczciw± prac±. Jest to ujawnione w U$23 (The Strange Ship-Wrecks) gdzie s³u؟yli jako operatorzy latarni morskiej przez dwa lata! Oczywi¶cie po to, ؟eby dokonaو wielkiego rabunku. A jednak...
Ten rodzaj po¶wiêcenia jest rَwnie؟ widoczny w U$35 (Gift Lion) w ktَrym jeste¶my zaskakiwani wiadomo¶ci±, ؟e pods³uchiwali rozmowy telefoniczne Sknerusa przez dziesiêو lat. Mimo to nie ma w±tpliwo¶ci, ؟e wiêkszo¶و czasu spêdzili za kratami:

U$24 (The Twenty-four Carat Moon) - Bracia Be nios± walizkê z naklejkami z wiêzieٌ Sing-Sing i Folsom.
U$51 (How Green was my Lettuce) - 176-671 by³ znany jako suse³ (Gopherman) z Alcatraz.
U$58 (The Giant Robot Robbers) - spotykaj± wspَ³wiê¼nia z Sing-Sing a 176-167 chce odsiadywaو wyrok w Leavenworst (bo maj± tam ¶liwki)
U$63 (House of Haunts) - odsiaduj± wyrok w Studious House Prison.
ksywka 176-671
U$51 (How Green was my Lettuce)
naklejki na walizce
U$24 (The Twenty-four Carat Moon)

Tera¼niejszo¶و:

Trudno powiedzieو jak w³a¶ciwie Bracia Be zarabiaj± na ؟ycie, bo rzadko kiedy s³yszymy o innych "pracach" ni؟ Sknerusowe pieniêdze, ktَrych nigdy nie mieli zbyt d³ugo. W U$07 (The seven Cities of Cibola) dowiadujemy siê, ؟e s± na zasi³ku opieki spo³ecznej, ale przecie؟ musz± zarabiaو pieni±dze z innych ¼rَde³ aby op³aciو ich liczne pojazdy:

autobus
(FC1184 Mighty but Miserable)
oficjalny samochَd ucieczkowy
(U$63 House of Haunts)
samochَd
(FC1161 The Reversed Rescue)
samochَd do przewozu ³upَw
(U$66 The Heedless Horseman)
kolejny samochَd
(U$35 Gift
Mog± te؟ pozwoliو sobie, by kupiو ziemiê: U$01 (Only a poor, old Man) i U$21 (The Money Well). W licznych historiach zdaj± siê te؟ dysponowaو niekoٌcz±cymi siê ¶rodkami za ktَre kupuj± drogi, ciê؟ki sprzêt.
Wiêc sk±d pochodz± fundusze na to wszystko? Wskazَwki s± rozproszone:
W U$39 (Tricky Experiment) reklamuj± siê: Przyjmiemy pracê! Bankowa robota to nasza specjalno¶و.

Umiejêtno¶ci:


Chocia؟ zazwyczaj s± przedstawiani jako g³upi z³odzieje, jednak Bracia Be s± m±drzejsi ni؟ zdawa³oby siê na pierwszy rzut oka:
U$08 (The mysterious Stone Ray) - 176-761 po wiadomo¶ci w butelce mo؟na wydedukowaو, ؟e jest rzetelnie wykszta³cony
U$39 (Tricky Experiment) - 176-716 wymy¶la niszczyciela ¶cian (wall puncturer) - samochَd wy¶cigowy z kolcem.
U$63 (House of Haunts) - 176-176 ma stopieٌ z Fibrylacji Mَzgu i Czaszkowej Encefalografii, 176-617 stopieٌ z Psychologii, 176-671 stopieٌ z Chemii i 176-716 stopieٌ z Metalurgii i Elektropirotechniki.
U$66 (The Heedless Horseman) - Bracia Be wymy¶laj± wybuchow± substancjê, ktَr± nazywaj± Beaglemite.
U$70 (The Doom Diamond) - otrzymali dyplom z ' Folsomskiej szko³y wysadzania w powietrze'('Folsom School of Dynamiting') a 176-176 studiowa³ w wiêzieniu medycynê.
Liczne dyplomy
U$63 (House of Haunts)
>
wall puncturer
U$39 (Tricky Experiment)
Beaglemite z U$66 (The Heedless Horseman) Jego dzia³anie jest pora؟aj±ce...
studia medyczne
szko³a wysadzania

Niekonsekwencja:Barks by³ zawsze bardzo niefrasobliwy kiedy przysz³o do przedstawiania Braci Be. Przypuszczalnie dlatego, ؟e uwa؟a³ ich za tylko jednego bohatera. W innych przypadkach by³ kraٌcowo ostro؟ny aby nie pope³niaو b³êdَw ale myli³ siê wiele razy kiedy przysz³o do liczby Braci Be u؟ytych w jednej historii i liczby ich wiêziennych numerَw.
Oprَcz ich pierwszego wystêpu, w ktَrym nie mieli ؟adnych numerَw (WDCS134 Terror of Beagle Boys) i jednego numeru 176-84 (WDCS135 The Money Bin Freezes) Barks zrobi³ kilka wpadek takich jak opisane poni؟ej:

WDCS252 Mr. Private Eye) - tylko 3 bracia s± pokazani ale maj± 4 numery (176-167, 176-176, 176-617 i 176-671)
FC1025 (Mastering the Matterhorn) - tylko 3 bracia s± pokazani ale maj± 4 numery (176-617, 176-671, 176-716 i 176-761)
U$GTD1 (The Fantastic River Race) - znَw, tylko 3 Bracia s± pokazani ale maj± 4 numery (176-167, 176-617, 176-671 i 176-716). Ci Bracia Be maj± byو ojcami dzisiejszych, ale oni nosz± te same numery
U$07 (The seven Cities of Cibola) - w sumie wed³ug numerَw jest 9 Braci Be , ale tylko 6 jest wykopywanych z biura opieki spo³ecznej, 4 jest obecnych w taniej jad³odajni a 5 przeje؟d؟a pustyniê. Wiêc ilu ich by³o naprawdê w tej historyjce?
U$21 (The Money Well) - obraz dziadka Be wisi na ¶cianie w kryjَwce wnukَw. Ale jego wiêzienny numer jest inny na obrazie i w rzeczywisto¶ci jest bardzo wysoki - 186-802, co dziwi, bo w takim razie musia³ zostaو nadany w pَ¼niejszym czasie ni؟ wnukom
U$31 (All at Sea) - 176-176 jest przedstawiony dwa razy - w tym samym panelu!
U$38 (The Unsafe Safe) - tylko 3 Bracia s± pokazani ale maj± 4 numery (176-167, 176-617, 176-671 i 176-716)
U$58 (The Giant Robot Robbers) - historia zawiera 4 Braci Be potrzebnych do obs³ugi 4 robotَw ale pokazane jest 6 numerَw (176-167, 176-176, 176-617, 176-671, 176-716 i 176-761)
U$63 (House of Haunts) - w trzech koٌcowych panelach stoj±cy Bracia Be zamieniaj± siê miejscami
powtَrzenie numeru
U$31 (All at Sea)
zwrَو uwagê na numery i kolejno¶و z³odziei
U$63 (House of Haunts)

Numery:

Nadszed³ czas na wa؟ne pytanie: ilu dok³adnie jest Braci Be? Nie mo؟na odpowiedzieو na to ze 100% pewno¶ci±, ale skrupulatne liczenie wiêziennych numerَw prowadzi do sumy 36. Ale rachunek powinien byو trochê wy؟szy ( na przyk³ad w WDCS135 (The Money Bin Freezes) widzimy 4 Braci Be, ktَrzy maj± tylko jeden numer (tylko jeden numer 176-84 jest dok³adnie widoczny, ale mo؟na domy¶liو siê, ؟e 3 pozostali maj± zbli؟one numery).

Barks pokaza³ nam maksymalnie 15 w jednej historii (U$04 The Menehune Mystery) ale by³o tam obecnych 30 bo Sknerus narzeka: Umy³em naczynia dla trzydziestu Braci Be(I washed the dishes for thirty Beagle Boys). Najwy؟sza liczba Braci Be w pojedynczym kadrze wynosi 13 i ukazali siê (czê¶ciowo tylko sylwetki) w ich autobusie w FC1184 (Mighty but Miserable).

Kompletna lista "zarejestrowanych" Braci Be:
176-000 176-001 176-032 176-040 176-070 176-071 176-080 176-117 176-167 176-176
176-300 176-301 176-321 176-330 176-360 176-602 176-606 176-616 176-617 176-666
176-671 176-702 176-716 176-730 176-760 176-761 176-824 176-825 176-830 176-831
176-836 176-838 176-840 176-860 186-802 176-84

Gang:

Je؟eli Bracia Be istnieliby w naszym ¶wiecie, byliby za kratkami do koٌca swoich dni z powodu liczby pope³nionych zbrodni. Robi± wszystko co chc± i lubi± - kradn± na wielk± skalê - i dostan± za to niewiele wiêcej ni؟ klapsa od w³adzy. Bardzo szybko powracaj± na niew³a¶ciw± drogê, ktَra zwykle prowadzi prosto do Sknerusowego skarbca.
Carl Barks pozwoli³ z³odziejom uczestniczyو w 33 historiach, w wiêkszo¶ci z nich manifestuj± oni sposoby partaczenia przestêpstw i zdolno¶و rozw¶cieczania Kaczogrodzian a w szczegَlno¶ci Sknerusa. Przyjrzymy siê dzia³aniom Braci Be jako gangu.

U$31 All at Sea
Wbrew ich komicznemu obrazowi jako fuszeruj±cy zespَ³ profesjonalnych rabusiَw Bracia Be s± jednymi z najgorszych mo؟liwych przestêpcَw. Zniszczyli masê budynkَw i oddali kilka potencjalnie ¶miertelnych strza³َw w kierunku kaczek.
U$70 Doom Diamond
Nigdy nie widzieli¶my rabusiَw jako aktywnych sportowcَw i jedyne hobby jakiemu wydaj± siê oddawaو jest bilard. I, oczywi¶cie podczas gry oszukuj±...
Bracia Be s± cz³onkami przynajmniej trzech zwi±zkَw: W³amywaczy, Bandytَw i Piratَw Zwi±zek, Miejscowy Numer 6,5 od U$41 Status Seeker i W³amywacze, Bandyci, Kasiarze i Rabusie numer 303, jak rَwnie؟ Dobroczynnego Braterstwa Footpads, Fa³szerzy, Friskers, Fanners i Naci±gaczy - oba w U$70 Doom Diamond.
(WDCS291 Delivery Dilemma)
Ch³opcy przebierali siê w licznych historiach g³َwnie po to ؟eby zrobiو g³upka ze Sknerusa. Czasami przebrania s± do¶و przejrzyste a czasami - jak w tej historii - s± ca³kiem skuteczne i przemy¶lane. Niektَre s± bardziej pracoch³onne jak lew w U$35 Gift Lion i jako wiceprezydent banku w U$51 How Green Was my Lettuce, by nie wspomnieو, ؟e 30 Ch³opcَw przebra³o siê za roboty w U$04 Manehue mystery!
FC0495 Round Money Bin
Od dawna najwytrwalszymi sprawcami uprowadzeٌ w historiach Barksa s± Bracia Be, ktَrzy porwali kaczki niezliczon± ilo¶و razy! Ta historia prezentuje pierwszy raz i wed³ug dzisiejszych standardَw zapewni³by im odsiadkê w wiêzieniu ktَra trwa³oby bardzo d³ugo, ale widocznie prawo w Kaczogrodzie jest ca³kiem inne!
U$51 How Green was My Lettuce
Bracia Be wielokrotnie u؟ywali zwierz±t w swoich zbrodniach. W tej historii to s± ¶wistaki, w FC0386 Only a Poor Old Man s± to kormorany i termity, w U$42 The Case of the Sticky Money sokَ³ a w U$70 The Doom Diamond u؟ywaj± sَjek.
FC1161 The Reversed Rescue
Jako zatwardziali przestêpcy bracia wydaj± siê mieو nieograniczony arsena³ ¶mierciono¶nych broni jak widzimy w tym panelu. Zauwa؟ jak Barks zdo³a³ zmiêkczyو wyraz tej sceny poprzez wprowadzenie brata z ma³± proc± obok ciê؟kiej artylerii. W tej samej historii nosz± kilka o wiele za du؟ych rewolwerَw, ktَre nie maj± szans zmie¶ciو siê do kabury...
FC0356 Only a Poor Old Man
Bracia czasami s± widziani jak przenosz± materia³y wybuchowe, ktَrych u؟ywaj± z wielkim entuzjazmem. Ale czasem entuzjazm ich ponosi...
U$42 The Case of the Sticky Money
W bardzo rzadkich sytuacjach kiedy maj± pieni±dze bracia Be lubi± popisaو siê ich nieuczciwie zdobytym bogactwem tak jak gdyby nie by³o jutra...
Bracia Be maj± interesuj± siê tylko jednym...
Treść stworzona przez Filipa Gawina , design przez Matusz Sobieski. Wszystkie prawa zastreżone.